Ochrana osobných údajov zákazníkov


Mgr. Daniela Viskupič – NAŠA BYLINKÁREŇ so sídlom Tupolevova 2 1040/2, 85101 Bratislava, IČO: 51 023 890, DIČ: 1074868916 , zapísaný OU-BA-OZP1-2017/071953-2 č. Živnostenského registra 110-259385 kontakt: Hlavná 28, Šúrovce, 91925, 0905 164 184 (ďalej len „prevádzkovateľ“) venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť.

Tento dokument obsahuje informácie o tom, ako prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných právnych predpisov a aké osobné údaje spracováva prevádzkovateľ najmä o svojich zákazníkoch a užívateľoch jeho webu, či údaje spracováva na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používa, komu ich môže odovzdávať a aké má v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Aké osobné údaje spracováva prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä:
  - meno a priezvisko adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru;
  - u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, miesto podnikania, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa miesta podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru;
  - u právnickej osoby: názov, adresa sídla, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa sídla), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru;
 2. nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje v účte zákazníka, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, nákupné zoznamy, sledované tovary (tzv. strážne psy), hodnotenia tovarov a vyplnené dotazníky;
 3. údaje o objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si zákazník objednal, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 4. údaje o správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazuje zákazník, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po webe prevádzkovateľa a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 5. údaje o správaní pri čítaní správ, ktoré prevádzkovateľ zasiela zákazníkovi, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy zákazník číta, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;
 6. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené zo zákazníkových nastavení, údaje o tovare a službách, ktoré si zákazník u prevádzkovateľa kúpi, údaje o jeho správaní na webe a údaje o jeho správaní pri čítaní e-mailov, ktoré mu posiela prevádzkovateľ; ide najmä o údaje o nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám.

Prečo osobné údaje spracováva prevádzkovateľ a čo ho k tomu oprávňuje?

V rámci činnosti prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez súhlasu zákazníka na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy, jeho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe súhlasu zákazníka.

Aké prevádzkovateľ spracovanie môže vykonávať bez súhlasu zákazníka, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči prevádzkovateľovi zákazník vystupuje - či je len návštevníkom webu prevádzkovateľa, alebo u prevádzkovateľa vykoná registráciu a vytvorí si užívateľský účet a či nakúpi tovar alebo prípadne inú službu. Osobné údaje zákazníka môže prevádzkovateľ tiež spracovávať, ak zákazník je adresátom tovaru, ktorý u prevádzkovateľa bol objednaný, ak s prevádzkovateľom komunikuje.

Ak navštívi zákazník web prevádzkovateľa

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívi zákazník web prevádzkovateľa, do zariadenia zákazníka ukladá prevádzkovateľ a následne z neho číta malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladá prevádzkovateľ v internetovom prehliadači zákazníka alebo pevnom disku jeho počítača. Niektoré cookies umožňujú prevádzkovateľovi prepojiť aktivity zákazníka počas prezerania web stránok prevádzkovateľa od chvíle, keď zákazník otvorí okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorí. Vo chvíli, keď zatvorí zákazník okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď zákazník navštívi webovú stránku prevádzkovateľa, ktorá konkrétne cookie vytvorila. O všetkých týchto technológiách bude prevádzkovateľ pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do zariadenia zákazníka nielen ukladá, ale tiež číta tie cookies, ktoré do zariadenia zákazníka uložil web prevádzkovateľa. Ďalej v tomto dokumente sa pre jednoduchosť bude hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do zariadenia zákazníka ukladá priamo web prevádzkovateľa. Tieto cookies prevádzkovateľovi pomáhajú:

 • identifikovať zákazníka pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami webu prevádzkovateľa a pri opätovných návštevách, napríklad, aby sa zákazníkovi pri kúpe tovaru nezmazal košík, aby prevádzkovateľ si mohol zapamätať prihlásenie zákazníka z konkrétneho zariadenia a nežiadať ho opakovane o e-mail a heslo, alebo aby si prevádzkovateľ uložil, ktorú verziu jeho webu má zákazníkovi zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať, že zákazník udelil prevádzkovateľovi súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či zákazníkovi napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad, aby prevádzkovateľ skúmal, či niekto nezneužil zákazníkove pripojenie k webu prevádzkovateľa a nekoná namiesto zákazníka;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti webu prevádzkovateľa.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokuje zákazník tieto cookies, webová prevádzkovateľa stránka nemusí fungovať správne a prevádzkovateľ nemusí byť schopný poskytovať svoje tovary.

Ďalej do zariadenia zákazníka:

ukladá prevádzkovateľ cookies zo svojho webu, ktoré mu umožňujú:

 • sledovať návštevnosť jeho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobrazovať zákazníkovi rôzne varianty jeho webu, ak testuje nové funkcionality;
 • prispôsobovať pre zákazníka obsah jeho webu, napríklad zobraziť zákazníkovi prednostne tovary, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať zákazníkovi ďalšie ponuky na mieru na jeho webe;

umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:

 • k zberu údajov o správaní zákazníka na jeho webe a na ďalších webových stránkach;
 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je jeho web;
 • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je jeho web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o správaní zákazníka na webe. Takým partnerom však neposkytuje prevádzkovateľ zákazníkove identifikačné údaje.

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie údajov zákazníka reklamným a sociálnym sieťam nevypne zákazník v možnostiach internetového prehliadača - nastavenia súkromia a po našom upozornení klikne zákazník na akýkoľvek odkaz na webe prevádzkovateľa (mimo panel s upozornením) alebo klikne na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia, bude prevádzkovateľ mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním údajov zákazníka reklamným a sociálnym sieťam zákazník súhlasí. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v možnostiach internetového prehliadača - nastavenia súkromia.

Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak zákazník navštívi web nasa-bylinkaren.sk, prevádzkovateľ spracováva údaje o správaní zákazníka na webe na základe jeho oprávneného záujmu (teda bez v súhlasu zákazníka) na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre zákazníka bude môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa zákazníkov u prevádzkovateľa u nás nakupovalo ešte lepšie; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu zlepšovanie jeho služieb pre zákazníka;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti webu prevádzkovateľa, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; oprávneným záujmom prevádzkovateľ je tu meranie efektivity jeho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môže prevádzkovateľ zo správania zákazníka na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť, popr. môžeme pseudonymizované údaje odovzdať jeho partnerom pre zúčtovanie provízií;
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby prevádzkovateľ predišiel problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť zážitok zákazníka z nakupovania u prevádzkovateľa; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu bezproblémová funkčnosť služieb prevádzkovateľa pre zákazníka;
 • predchádzanie útokom na web prevádzkovateľa a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti dát zákazníka; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu bezproblémová funkčnosť jeho služieb pre zákazníka a bezpečnosť dát zákazníka.

Údaje o správaní zákazníka na webe nezískava prevádzkovateľ z cookies. Dopĺňa ich tiež o údaje:

 • IP adresa zariadenia zákazníka (adresa zariadenia, pomocou ktorej komunikuje zákazník s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém zariadenia zákazníka, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý zákazník na svojom zariadení používa, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádza zákazník na web prevádzkovateľa.

Pre tieto účely osobné údaje používa prevádzkovateľ na obdobie maximálne 38 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchováva iba v pseudonymizované podobe. Proti tomuto spracovaniu má zákazník právo uplatniť námietku.

Údaje o správaní zákazníka na webe tiež spracováva prevádzkovateľ na základe jeho oprávneného záujmu (teda bez súhlasu zákazníka), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré prevádzkovateľ zobrazí zákazníkovi na webe. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre zákazníka. Menované údaje na tento účel tiež obohacuje prevádzkovateľ pomocou analýzy a získava z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje zákazníkov ako užívateľov webu do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u prevádzkovateľa na webe zákazník kúpi tovar, využíva pre tieto účely navyše údaje o objednávkach zákazníka.

Pre prispôsobenie ponúk a cielených reklám používa prevádzkovateľ údaje o správaní zákazníka na webe po dobu 1 mesiaca. Túto funkciu môže zákazník kedykoľvek vypnúť v možnostiach internetového prehliadača - nastavenia súkromia.

Ak zákazník vykoná u prevádzkovateľa registráciu

Aby zákazník mohol vykonať registráciu, musí navštíviť web prevádzkovateľa. V prípade, že zákazník vykoná registráciu, potom navyše prevádzkovateľ vykonáva nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy

Ak si zákazník vytvorí účet na webe nasa-bylinkaren.sk, spracováva prevádzkovateľ identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, nastavenia zákazníka a údaje o zákazníkových objednávkach (pokiaľ u prevádzkovateľa zákazník neskôr kúpi tovar alebo služby), na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy so zákazníkom (bez súhlasu zákazníka), aby prevádzkovateľ mohol viesť zákazníkov užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje používa prevádzkovateľ po dobu existencie účtu zákazníka , ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si zákazník vytvorí účet na webe nasa-bylinkaren.sk, spracováva prevádzkovateľ identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, nastavenie zákazníka, údaje o zákazníkových objednávkach (pokiaľ u prevádzkovateľa zákazník neskôr kúpi tovar alebo služby, a to aj keď ich kúpi bez registrácie) a údaje o správaní zákazníka na webe a správanie pri čítaní e-mailov aj na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (teda bez súhlasu zákazníka), a to za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre zákazníka bude môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa zákazníkov u prevádzkovateľa u nás nakupovalo ešte lepšie; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu zlepšovanie jeho služieb pre zákazníka;
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú môže prevádzkovateľ zaslať zákazníkovi e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať ich zákazníkovi poštou alebo zobraziť na jeho webe; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu efektívna propagácia jeho tovarov a služieb.

Aby prevádzkovateľ mohol pripraviť zákzaníkovi ponuku na mieru, vyššie uvedené údaje analyzuje a získava z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používa. Takto môže použiť aj údaje o správaní zákazníka na webe, ktoré získal pred tým, než zákazník vykonal registráciu (ak zákazník nastavenie súkromia v minulosti nevypol personalizáciu webu), a môže zbierať údaje o zákazníkovom správaní na webe aj keď sa neprihlási (napr. keď prevádzkovateľ identifikuje zákazníka pomocou cookie). Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje prevádzkovateľa zákazníkov ako užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina môže dostať vlastnú špecifickú ponuku.

Túto funkciu môže zákazník kedykoľvek vypnúť v možnostiach internetového prehliadača - nastavenia súkromia.

Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (teda bez súhlasu zákazníka) tiež použije prevádzkovateľ nastavenia zákazníka pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením. Pre tieto účely osobné údaje používa prevádzkovateľ po dobu existencie účtu zákazníka, ktorý môže kedykoľvek vymazať. Proti týmto spracovaniam má zákazník právo uplatniť námietku.

Pokiaľ kúpi zákazník tovar alebo službu

Aby u prevádzkovateľa zákazník mohol nakupovať, musí zákazník navštíviť jeho web, preto sa zákazníka týkajú spracovania. V prípade, že u prevádzkovateľa zákazník kúpi tovar alebo službu k, potom navyše vykonáva prevádzkovateľ nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy

Pokiaľ u prevádzkovateľa zákazník ako fyzická osoba kúpi tovar, spracováva prevádzkovateľ jeho osobné údaje za účelom vybavenia objednávky zákazníka, jeho identifikačné a kontaktné údaje a údaje o jeho objednávkach. Pokiaľ u prevádzkovateľa má zákazník užívateľský účet, môže na tento účel použiť aj jeho nastavenia.

Ak u prevádzkovateľa kúpi tovar zákazník ako zástupca právnickej osoby, spracováva prevádzkovateľ tie isté údaje za rovnakým účelom na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa spočívajúceho v uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s osobou, ktorú zastupuje.

To, že tieto údaje použije prevádzkovateľ za účelom vybavenia objednávky zákazníka, znamená, že ich použije najmä:

 • aby zákazník mohol dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa zákazníkovi neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby prevádzkovateľ so zákazníkom mohol o objednávke komunikovať, napríklad poslať mu jej potvrdenie alebo upozorniť ho na odoslanie tovaru;
 • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môže prevádzkovateľ údaje zákazníka odovzdať tiež partnerom prevádzkovateľa prevádzkujúcim platobné systémy, a prevádzkovateľ tiež môže spracovať niektoré ďalšie údaje v súvislosti s overením totožnosti zákazníka, ak;
 • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môže prevádzkovateľ údaje zákazníka odovzdať aj prepravným partnerom prevádzkovateľa, a to výlučne pre potreby dodania tohto tovaru; v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru; v tejto súvislosti môže prevádzkovateľ údaje zákazníka odovzdať tiež dodávateľom tovaru;
 • v súvislosti s ďalšími požiadavkami zákazníka, s ktorými sa obráti zákazník na prevádzkovateľa.

Pre tento účel osobné údaje používa prevádzkovateľ po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky zákazníka, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u prevádzkovateľa zákazník kúpi tovar, uchová identifikačné zákazníka a jeho kontaktné údaje a údaje o jeho objednávkach na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (bez súhlasu zákazníka) za účelom ochrany právnych nárokov a prevádzkovateľovej vnútornej evidencie a kontroly. Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania jeho služieb.

Ďalej prevádzkovateľ spracováva na základe oprávneného záujmu (teda bez súhlasu zákazníka) identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, jeho nastavenia a údaje o zákazníkových objednávkach (pokiaľ u prevádzkovateľa neskôr nakúpi zákazník) na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre zákazníka prevádzkovateľ bude môcť svoje služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa zákazník u prevádzkovateľ nakupoval ešte lepšie, najmä zisťovanie jeho spokojnosti s jeho službami; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tu zlepšovanie svojich služieb pre zákazníka a
 • prispôsobenie funkcií webu prevádzkovateľa potrebám zákazníka, napríklad IP adresu zákazníka.

S cieľom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly, spracováva prevádzkovateľ údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky pre fyzickú osobu a 4 roky pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a 1 rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracováva prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používa prevádzkovateľ po dobu najviac 6 mesiacov. Proti týmto spracovaniam realizovanými na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa má zákazník právo uplatniť námietku.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj prevádzkovateľ musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka spracováva práve z tohto dôvodu, nemusí získať pre takéto spracovanie súhlas zákazníka. Na tomto právnom základe spracováva prevádzkovateľ identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov,
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje prevádzkovateľ používa po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k objednávke zákazníka.

Ak je zákazník adresátom tovaru, ktorý je u prevádzkovateľa objednaný

Ak je zákazník adresátom tovaru, ktorý je u prevádzkovateľa objednaný, spracováva prevádzkovateľa nasledovné zákazníkove identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na prípravu, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy so zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je oprávneným záujmom prevádzkovateľa;
 • na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na získanie informácií, na základe ktorých bude môcť svoje tovary alebo služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie jeho vnútorných štatistík a prehľadov; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zlepšovanie jeho služieb pre jeho zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
 • za účelom ochrany právnych nárokov a jeho vnútornej evidencie a kontroly; oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania jeho služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy so zákazníkom osobné údaje prevádzkovateľ používa po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchová na základe jeho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a jeho vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky pre fyzickú osobu a 4 roky pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a 1 rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracováva prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania jeho tovarov. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používa prevádzkovateľ počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Kto osobné údaje zákazníka spracováva a komu ich prevádzkovateľ odovzdáva?

Všetky osobné údaje spomenuté v tomto dokumente spracováva prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ. To znamená, že prevádzkovateľ stanovuje zhora vymedzené účely, pre ktoré osobné údaje zákazníka zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za ich riadne vykonanie.

Osobné údaje zákazníka môže prevádzkovateľ odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

- v súvislosti s vybavovaním objednávky zákazníka jeho partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, konkrétne:

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495;
 • prepravným partnerom, najmä spoločnostiam, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923; INTIME, s.r.o., IČO 31342621; Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO 35834498; GEBRÜDER WEISS, s.r.o., IČO 31341381; Uloženka Slovakia s.r.o. , IČO 46063714, pokiaľ vám doručujú vašu objednávku;
 • dodávateľovi tovaru v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru.

Z akých zdrojov osobné údaje získava prevádzkovateľ?

Vo väčšine prípadov spracováva prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytne v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nim cez kontaktný formulár. Osobné údaje priamo od zákazníka prevádzkovateľ získava tiež sledovaním jeho správania na jeho webe a pri čítaní správ.

Pokiaľ zákazník kúpi u prevádzkovateľa tovar alebo službu, môže v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o objednávkach zákazníka od bánk, jeho partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, prepravných partnerov, napríklad údaj o čísle účtu zákazníka, úspešnom vykonaní platby, alebo doručenia a prevzatia tovaru.

Zasielanie údajov mimo EÚ

Osobné údaje zákazníka prevádzkovateľ neodovzdáva do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké má zákazník práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako má prevádzkovateľ svoje práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov zákazníka, má zákazník tiež pri spracovaní jeho osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané zákazník má právo vedieť, aké údaje o ňom prevádzkovateľ spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kde jeho osobné údaje získava, komu ich odovzdáva, kto ich okrem prevádzkovateľa spracováva a aké má zákazník ďalšie práva súvisiace so spracovaním jeho osobných údajov. To všetko sa môže zákazník dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie je zákazník istí, ktoré osobné údaje o ňom prevádzkovateľ spracováva, môže požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú zo strany prevádzkovateľa spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup môže zákazník prevádzkovateľa požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu mu prevádzkovateľ poskytne bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zákazník zistí, že osobné údaje, ktoré o vás spracúval prevádzkovateľ, sú nepresné alebo neúplné, zákazník má právo na to, aby ich prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil, poprípade doplnil.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch má zákazník právo, aby prevádzkovateľ osobné údaje vymazal. Osobné údaje zákazníka prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už prevádzkovateľ nepotrebuje na účely, na ktoré ich spracovával;
 • zákazník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je súhlas zákazníka nevyhnutný a zároveň prevádzkovateľ nemá iný dôvod, prečo tieto údaje potrebuje naďalej spracovávať;
 • zákazník využije svoje právo namietať proti u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa a prevádzkovateľ zistí, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá alebo
 • zákazník sa domnieva, že prevádzkovateľom vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Zákazník má mať na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď prevádzkovateľ zmaže všetky jeho osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie osobných údajov zákazníka je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa alebo určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môže zákazník okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo umožňuje zákazníkovi v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musí prevádzkovateľ obmedziť keď:

 • zákazník popiera presnosť osobných údajov, kým sa dohodne s prevádzkovateľom, aké údaje sú správne;
 • osobné údaje zákazníka prevádzkovateľ spracováva bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musí), ale zákazník bude pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakáva, že by prevádzkovateľovi v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytol);
 • zákazník osobné údaje už nepotrebuje pre uvedené účely spracovania, ale ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • zákazník vznesie námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, je prevádzkovateľ povinný spracovanie osobných údajov zákazníka obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa všetky svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol a ktoré spracováva na základe súhlasu zákazníka a na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo prípadne inej zmluvy. Osobné údaje zákazníka poskytne prevádzkovateľ v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby prevádzkovateľ mohol na žiadosť zákazníka osobné údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracováva automatizovane v jeho elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Zákazník má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Ak ide o marketingové aktivity, prevádzkovateľ prestane osobné údaje zákazníka spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobí, ak nebude mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračoval.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté právo zákazníka podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môže uplatniť najmä v prípade, že sa domnieva, že jeho osobné údaje spracováva prevádzkovateľ neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti vykonávanému spracovaniu osobných údajov môže zákazník podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Najrýchlejší spôsob, ako možno uplatniť a požiadať o výkon práva na nasa-bylinkaren.sk je vyplnenie webového kontaktného formulára pod odkazom https://www.nasa-bylinkaren.sk/kontakt

Ak sa požiadavka zákazníka týka údajov o platobnej karte, ktoré spravuje prevádzkovateľ spoločne so spoločnosťou PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495, odovzdá prevádzkovateľ požiadavku zákazníka banke, ktorá zaistí jeho vybavenie.

Uvedenú žiadosť zákazníka vybaví prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, maximálne však do 1 mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení prevádzkovateľ samozrejme informuje zákazníka.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Poverenca možno kontaktovať na adrese vasa@nasa-bylinkaren.sk