Obchodné podmienky


Článok I.

Úvodné ustanovenia


1.1. Podnikateľský subjekt Mgr. Daniela Viskupič – NAŠA BYLINKÁREŇ so sídlom  Tupolevova 2 1040/2, 85101 Bratislava, IČO: 51 023 890, DIČ: 1074868916 , zapísaný OU-BA-OZP1-2017/071953-2 č. Živnostenského registra 110-259385 kontakt: Hlavná 28, Šúrovce, 91925, 0905 164 184  (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetovú stránku  www.nasa-bylinkaren.sk.

1.2. Internetová stránka www.nasa-bylinkaren.sk (ďalej len „stránka“) je najmä osobná stránka Mgr. Daniely Viskupič, zameraná na zdravý životný štýl, na odporúčania a rady v tejto oblasti. Stránka je aj internetový obchod prevádzkovateľa zameraný na predaj čajových zmesí a iných tovarov zákazníkom stránky (ďalej len ako „tovar“).

1.3. Používateľom stránky je umožnené voľne a bezplatne prezerať obsah stránky. Zákazníkom je buď registrovaný používateľ, alebo používateľ, ktorý jednorázovo poskytne potrebné údaje na účely kúpy (ďalej len ako „zákazník“); pričom len zákazníkom je umožnené nakupovať cez stránku, prípadne využívať iné služby poskytované na stránke a to v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Registrácia je dobrovoľná, bezplatná, neprenosná a neprevoditeľná. Registrácia je chránená prístupovým menom (nick alebo e-mail) a heslom, ktoré je zákazník povinný vo vlastnom záujme primerane chrániť.

1.4. Ak zákazník kúpi akýkoľvek tovar cez stránku, tak sa považuje za kupujúceho a prevádzkovateľ za predávajúceho. Nákup na stránke môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.

1.5. Prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzujete, že akceptujete tieto obchodné podmienky, ktoré tvoria záväznú dohodu medzi prevádzkovateľom a používateľom, resp. zákazníkom (ďalej len ako „OP“). V prípade, že právne predpisy poskytujú spotrebiteľovi širšie práva a širšiu ochranu, ako to vyplýva z týchto OP, tak sa prednostne použije zákonná právna úprava na tento právny vzťah, namiesto úpravy v OP. Rovnako sa na tento právny vzťah použije zákonná úprava vtedy, ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky.


Článok II. 

Kúpa tovaru


2.1. Prevádzkovateľ na stránke ponúka na predaj tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a na základne jeho predmetu podnikania.

2.2. Zákazník, ktorý sa rozhodne kúpiť ponúkaný tovar, vyplní objednávku cez stránku (po vložení tovaru do e-košíka). 

2.3. Objednávka vyplnená cez stránku (po vložení tovaru do e-košíka) priamo usmerňuje zákazníka na vyplnenie požadovaných údajov. Pre vyplnenie objednávky je potrebné zadať najmä tieto údaje:

 • u fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru.
 • u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, miesto podnikania, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa miesta podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru
 • u právnickej osoby: názov, adresa sídla, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa sídla), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru.

Pozn.: registrovaný používateľ (zákazník) po prihlásení cez prihlasovacie meno (login) a heslo už má vyplnené potrebné údaje podľa registračných údajov. Presné označenie objednaného tovaru s uvedením počtu vykonáva zákazník cez e-košík. 

2.4. Po odoslaní objednávky dostane zákazník od prevádzkovateľa spätný automatický e-mail o potvrdení objednávky od prevádzkovateľa, alebo e-mail s usmernením na korektné vyplnenie objednávky, resp. doplnenie údajov. Potvrdenie objednávky bude obsahovať konečnú cenu vrátane všetkých prípadných poplatkov (napr. náklady na odoslanie a prepravu), ako aj ďalšie zákonom vyžadované náležitosti; objednávka zákazníka sa tým stane záväznou.

2.5. Potvrdením objednávky podľa bodu 2.4. vznikne kúpna zmluva, ktorá sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode v platnom znení, ďalej zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ak je kupujúcim spotrebiteľ) a v konečnom dôsledku primerane aj podľa Občianskeho zákonníka.

2.6. Po vyplnení objednávky je zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné) a následne je prevádzkovateľ povinný dodať objednaný tovar. V prípade, že prevádzkovateľ objednávku nepotvrdí spätným e-mailom ani do 3 kalendárnych dní, kúpna zmluva nevnikne; ak už zákazník zaplatil kúpnu cenu (vrátane prípadných ďalších nákladov) je prevádzkovateľ povinný zákazníkovi bezodkladne vrátiť celú zaplatenú sumu.

2.7. Zákazník ako kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu vrátane ďalších nákladov len týmito spôsobmi:

 • v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí tovaru na dobierku,
 • platbou na účet prevádzkovateľa (na základe potvrdenia objednávky, ktoré bude zákazníkovi doručené na e-mail platobnými údajmi), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet,
 • prostredníctvom platobnej spoločnosti PAY PAL

2.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Prevádzkovateľ však garantuje zákazníkovi dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na stránke v čase odoslania objednávky.

2.9. Prevádzkovateľ informuje zákazníkov, že kúpna cena v prípade zaslania tovaru poštou zvyšuje o poštovné. Cena sa zvyšuje aj pri dobierke. O presných sumách bude zákazník pri objednávke informovaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje neuplatňovať si poštovné vôbec, ak si zákazník objedná tovar vo výške, ktorú vopred určí prevádzkovateľ.

Článok III. 

Dodanie tovaru 

3.1. Zákazník uvedie v objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný. Ak tak neurobí, bude mu tovar zaslaný poštou na ním uvedenú adresu, po zaplatení kúpnej ceny spolu s nákladmi na odoslanie tovaru.

3.2. Pri platbe (dobierke) podľa bodu 2.7., písm. a) sa prevádzkovateľ zaväzuje odoslať tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pri platbe podľa bodu 2.7., písm. b) sa prevádzkovateľ zaväzuje odoslať tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet prevádzkovateľa. Ak je pri konkrétnej ponuke uvedená dlhšia časová lehota na dodanie, prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tento objednaný tovar v tejto dlhšej časovej lehote (či už ide o dobierku, či obyčajnú zásielku). Osobné prevzatie tovaru nie je možné.

3.3. Zákazník berie na vedomie, že čas prepravy môže byť v niektorých prípadoch dlhší, a že prevádzkovateľ je viazaný len lehotou na odoslanie. V prípade, že prevádzkovateľ z dôležitých dôvodov predĺži lehotu na odoslanie (podľa bodu 3.2.), je o tom povinný vopred upozorniť zákazníka – ak zákazník nesúhlasí s predĺžením lehoty na odoslanie, tak zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy. V každom prípade prevádzkovateľ bude informovať zákazníka o stave jeho objednávky. Tovar odoslaný poštou  sa spravuje poriadkom poštovej spoločnosti. 

3.4. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na zákazníka momentom prevzatia tovaru (avšak len za predpokladu, že bola zaplatená celá kúpna cena podľa článku II).

3.5. Zákazník môže objednávku zrušiť (odstúpiť od zmluvy) až do momentu odoslania tovaru, a to e-mailom na vasa@nasa-bylinkaren.sk, alebo prostredníctvom voľby "zrušiť objednávku" v spravovaní svojho účtu na nasa-bylinkaren.sk. Zákazník môže objednávku zrušiť a od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak prevádzkovateľ neodošle tovar v dohodnutej lehote – v takých prípadoch je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vrátiť zákazníkovi celú zaplatenú sumu. 

3.6. Ak zákazník neprevezme objednaný tovar a aj prípadné ďalšie snahy prevádzkovateľa o doručenie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, prevádzkovateľ má právo na poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,50 € denne od zákazníka. Toto právo mu vzniká po 30 dňoch odo dňa vrátenia tovaru prevádzkovateľovi (z dôvodu neprevzatia). Ak zákazník ani po roku neprevezme tovar, prevádzkovateľ má právo tovar ďalej predať a z výťažku z predaja si započítať všetky náklady, ktoré mu vznikli. 

Článok IV.

Záruky, zodpovednosť a reklamácie 

4.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že predáva iba originálny tovar v čo najvyššej kvalite.

4.2. Prevádzkovateľ poskytuje na tovar, ktorý nepodlieha skaze záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. 

4.3. Zákazník sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí tovaru ho dôkladne prezrie, a v prípade vady to bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi prevádzkovateľovi. V prípade, ak sa vada tovaru objaví v záručnej dobe, môže  zákazník tento tovar reklamovať; musí tak však spraviť bezodkladne po vyskytnutí sa takej vady. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, prevádzkovateľ takúto reklamáciu neuzná (týka sa to najmä vád, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru).

4.4. Reklamáciu musí zákazník uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adresu uvedenú v bode 1.1. Spolu s reklamáciou je zákazník povinný predložiť kópiu potvrdenia objednávky (podľa bodu 2.4.) a tovar, ktorý je reklamovaný.

4.5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní a to v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vopred informuje zákazníka, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. V každom prípade má zákazník právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a zákazník nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

4.6. Prevádzkovateľ nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku; za takéto vady v plnej miere zodpovedá sám zákazník. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

 4.7. Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 4.8. Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie prevádzkovateľ uvedie, komu môže zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 4.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 4.10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 4.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie, prevádzkovateľ uhradí zákazníkovi všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou tovaru.

 4.12. Prevádzkovateľ aj zákazník súhlasia, že reklamáciu možno vybaviť aj elektronickými prostriedkami (e-mailom), okrem prípadov, keď je nutné tovar odoslať, či prevziať. Ak zákazník napriek tomu požaduje písomné vybavenie reklamácie, bude zákazník znášať náklady na písomné vybavenie reklamácie.

 4.13. Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov (do 5,- eur s DPH). V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

4.14. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Prevádzkovateľ takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky. Prevádzkovateľ tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov zákazníka, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov podľa bodu 2.7.

4.15. Hodnotenia používateľov nevyjadrujú názory prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek hodnotenia, alebo za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia stránky alebo obsahu uverejnenom na nej.

4.16. Používatelia využívajú obsah stránky na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach. 

4.17. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré prevádzkovateľ nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Prevádzkovateľ nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.

4.18. Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

Článok V.

Ochrana osobných údajov 

5.1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.


Článok VI.

Práva a povinnosti používateľa

6.1. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky

6.2. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

6.3. Prevádzkovateľ má právo ponechať si na neobmedzenú dobu informácie a príspevky zadané používateľmi na stránke, ktoré budú verejne prístupné (napr. hodnotenia, komentáre, diskusie a pod.). Používateľ dáva prevádzkovateľovi neobmedzený a neodvolateľný súhlas na použite takéhoto užívateľského obsahu, bez akéhokoľvek nároku na odmenu, a bez časového a územného obmedzenia. Prevádzkovateľ môže takýto užívateľský obsah voľne šíriť a upravovať. 

6.4. Odoslaním hodnotenia používateľ vyhlasuje, že hodnotenie je založené na skutočných skúsenostiach. Používateľ súhlasí s tým, že odoslaním hodnotenia, alebo príspevku sa zaručuje, že je jediný autor a tvorca tohto obsahu. Používateľ súhlasí, že ním vložený užívateľský obsah sa môže použiť na inom obdobnom portáli prevádzkovateľa, alebo na portáli tretej osoby, ktorej dá prevádzkovateľ súhlas.

6.5. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ ma právo odmietnuť, alebo odstrániť čokoľvek poslané používateľmi z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nekoná nespravodlivo ani diskriminačne tým, že odmietne zobraziť alebo odstráni akýkoľvek nevhodný obsah.

6.6. Používateľ sa zaväzuje, že nebude posielať používateľský obsah a hodnotenia, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich prvkov:

 • príspevky sú urážlivé, škodlivé a / alebo hanlivé slová, vrátane: nadávok, obscénnosti. vulgarizmov, sexuálnych narážok a nenávistné prejavy ako je rasizmus a diskriminácia.
 • nabádanie k protizákonnej činnosti, alebo porušovaniu zákona.
 • obsah, ktorý porušuje práva akejkoľvek osoby alebo subjektu.
 • obsah, ktorý propaguje vojnu alebo opisuje kruté a neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
 • obsah, ktorý propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčuje následky užívania uvedených látok.
 • obsah, ktorý propaguje zbrane a strelivo.
 • nedovoleným spôsobom poskytuje reklamu osobe, akýmkoľvek jej výrobkom alebo službám.
 • osobné informácie, alebo správy, vrátane mien, poštových adries, URL adries, emailových adries, telefónnych čísel, ktoré nie sú verejne dostupné.
 • obsah, ktorý porušuje dobré mravy, alebo povesť prevádzkovateľa alebo ním prevádzkovaných internetových portálov.
 • obsah, ktorý nie je po slovensky.
 • obsah, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy a iné programy, ktorých cieľom je poškodiť, narušiť alebo neoprávnene zachytiť akékoľvek dáta a osobné údaje.
 • obsah, ktorý obchádza vyššie uvedené pravidlá.  

6.7. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov na stránke. 

6.8. Ak prevádzkovateľovi vznikne škoda kvôli používateľovi v súvislosti s používaním stránky z dôvodu, že používateľ nedodržal tieto OP alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je používateľ povinný nahradiť túto škodu prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.  

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia / prevzatia tovaru.

7.2. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Na účely odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa k dispozícii TU / v prílohe na konci týchto OP .

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi. Spotrebiteľovi budú tieto platby uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa.

7.5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

7.6. V prípade poskytovania služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade využitia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, s